Nyttig informasjon

Parkering

Ønsker du å leie parkeringsplass? Send e-post til parkering@teisen.no


Vedrørende ladeplass til el-bil og hybrid:

Vi har dessverre ingen ledige ladeplasser på nåværende tidspunkt, de som har behov for ladeplass kan sette seg på venteliste ved å sende e-post til parkering@teisen.no.

Vi er i ferd med å velge leverandør for utvidelse av felt 4, etablering av nytt felt, og administrering av disse. Denne prosessen fortsetter, selv om vi også vurderer etablering av parkeringshus og i tillegg ønsker å samarbeide med garasjelaget om oppgradering av garasjer. 


Ønsker du parkeringsplass? Send e-post til parkering@teisen.no

Se gjerne på vår oversikt over parkeringsfeltene og gi beskjed om hvor på området du ønsker plass (se oversikten her)

Husk opplysninger om bilmerke, registreringsnummer, telefonnummer og ditt individuelle Teisen Park leilighetsnummer (ikke H-nr.)


Feilparkert bil på din plass? Benytt Statens vegvesens sms-tjeneste: 
Send REGNR AB12345 til 2282.


Hjelp oss å gjøre det fremkommelig i borettslaget:

Parkering i stikkveiene og foran inngangsdørene er forbudt. 


Regler for parkering i Teisen Park Borettslag 

All parkering av kjøretøy på stikkveier, inngangspartier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er strengt forbudt. Det er også forbudt å reparere biler og motorsykler på stikkveiene og parkeringsplassene. Alle typer kjøretøy brukes med fornuft. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på Borettslagets område.


Parkeringsvilkår anses som akseptert når man takker ja til parkeringsplass:

1. Det er en forutsetning at plassen benyttes av beboere i borettslaget.

2. Leieretten følger ikke leiligheten og kan ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt.

3. Ved fraflytting/salg av bolig vil parkeringsplassen anses som oppsagt og bli tildelt neste beboer på venteliste.

4. Betalt leie refunderes ikke ved fraflytting.

5. Hvis behov for parkeringsplass opphører, oppfordres leietager til å sende e-post til parkering@teisen.no slik at plassen kan benyttes av noen andre.

6. Leieforholdet følger kalenderåret, dersom ikke annet er avtalt, og fornyes automatisk ved nyttår.

7. Ved betaling via nettbank skal felt- og plassnummer oppføres som referanse. Ved manglende innbetaling kan plassen bli tildelt noen andre.

8. Plassen må ikke benyttes av kjøretøy som er bredere enn 1,90 m. Lengden på kjøretøyet må ikke hindre fotgjengere og annen trafikk i området.

9. Bilvask og reparasjoner skal ikke utføres på parkeringsplassen. Plassen må heller ikke benyttes slik at det sjenerer naboer, eller påfører området skade.

10. Utleier har krav på å utføre nødvendig vedlikehold av plassen uten at leier har krav på erstatning for den perioden han må avstå fra plassen. Ved snøfall prioriteres først innganger og stikkveier fremfor parkerings-plassene.

11. Borettslaget forbeholder seg retten til å si opp parkeringsavtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel.

12. Utover dette gjelder bestemmelsene i Husordensreglene til Teisen Park Borettslag AL.

Obs! For ladeplass foreligger det særlige vilkår

 


Kostnad for parkeringsplass faktureres i løpet av første kvartal hvert år:

Leie av vanlig parkeringsplass koster 1.500 kr. per år. 

Leie av ladeplass koster 1.800 kr. per år. I tillegg faktureres det etterskuddsvis for strømforbruk. 

Leien skal betales inn til:

Teisen Park borettslag AL
Prost Hallings vei 1
0666 Oslo
Kontonummer: 7874 06 53252

Merk innbetalingen med felt og plassnummer samt navn på den som leier plassen.