Om borettslaget

Husordensregler

Husordensregler for Teisen Park borettslag


Vedtatt på ordinær generalforsamling 22.5.2014 - endret på ordinær generalforsamling 22.5.2017


§ 1. GENERELL INFORMASJON 

1) Teisen Park Borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier boligmassen og tomten. OBOS er vår forretningsfører, og har ikke noe eierskap i borettslaget. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er det beste.

2.) Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen inneholder ikke bare plikter - den sikrer alle som bor i Teisen Park borettslag ro og orden, og hygge i hjemmet.

§ 2. VEIER, PLENER OG BEPLANTNING 

1.) Beboere skal respektere grøntanleggene og følge henvisninger fra vaktmestre og styret. Borettslagets område blir vedlikeholdt av vaktmestrene og et eksternt gartnerfirma.

2.) Styret setter dato for fellesdugnad i god tid før 17. mai. Styret oppfordrer alle i hver oppgang å delta. Egeninnsats utenfor egen blokk, utenom dugnaden, er velkommen.

3.) Organisert fotballsparking, tennis, ishockey, ballkasting og andre aktiviteter som kan gjøre skade på personer eller eiendom henvises til idrettsplassen "Knekkebrød banen" (ligger bak Spektrumveien 3). Småbarn kan leke så mye de vil på gressplenen, så lenge det ikke er fare for at vinduer etc. kan bli knust.

4.) Parkering på stikkveier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Det er ikke tillatt å reparere kjøretøy på stikkveiene og parkeringsplassene. Bruk av kjøretøy skal ikke være til sjenanse for eiendom og grøntanlegget. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på borettslagets område.

5.) Fyrverkeri må tennes i god avstand fra husene og ikke rettes mot noen av husene. Den eller de beboere som medvirker til at skade påføres borettslagets eiendom står ansvarlig og må dekke eventuell skade.

6.) Det er ikke tillatt å foreta utvendige bygningsmessige endringer.

§ 3. KJELLER, OPPGANGSROM, LOFT OG BALKONGER 

1.) Ingen må sette; barnevogner, ski, kjelker, sykler m.v. i trapperommet i 1. etasje, utenfor entredørene, i kjeller- eller loftsgang. Oppbevaringsrommene i kjelleren skal benyttes til plassering av disse tingene. Oppbevaring av ødelagt utstyr er ikke tillatt, og dette vil bli fjernet uten varsel når "TEISEN-RUSKEN" utføres.

2.) Inngangsdørene, loft- og kjellerdør skal alltid være låst. Forlat aldri kjeller eller loft uten å påse at lyset er slukket.

3.) Røyking eller bruk av åpen ild er forbudt i oppgang, kjeller eller på loftet. All bruk og lagring av brennbare eller illeluktende væsker er forbudt. Det vil si: olje, bensin, motorkjøretøyer, båtmotorer, batterier, maskiner av ethvert slag. Det er ikke tillatt å ha noe slags motor/kjøretøy stående i "vinteropplag" verken i kjeller eller på loftet.

4.) Alle boder i kjeller og på loft skal merkes med leilighetsnummer. Det er andelseiers ansvar og sørge for at boder er merket. (Hver leilighet har i hovedsak en stk. loftsbod og to stk. kjellerboder).

5.) Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongen. På balkongene er det kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill.

6.) Det er ikke tillatt å foreta utvendige bygningsmessige endringer.

§ 4. SØPPEL, RUSKEN OG SPESIALAVFALL 

1.) Både av hensyn til miljøet og som følge av krav om kildesortering fra renovasjonsetaten er det viktig at følgende regler følges;

a) I søppelkontainerene for restavfall skal det kun kastes husholdningsavfall, som skal pakkes i blå, grønne eller vanlige plastposer med dobbel knute. 
b) Papir skal kastes i papirkassene. 
c) Glass skal kastes i glasskontainer utenfor Klosterheimveien 22 og mellom Regnbueveien 11 og 13. 
d) Søppel som er for stort til å få plass i søppelcontaineren kan ikke settes igjen i søppelskuret. Dette må kastes på Rusken. 
e) Spesialavfall må hver enkelt beboer selv levere inn til kommunenes deponier.

1.) Rusken gjennomføres hver første onsdag i hver måned. En komprimatorbil kjører fra oppgang til oppgang og henter avfall. Dette er en service til borettslagets beboere, slik at man kan få kastet avfall som er for stort til å gå i vanlig søppel. Ved Rusken er det også krav til kildesortering. Følgende kan ikke kastes og vil bli etterlatt ved oppgangen. 
a) Glass, hvite- og brunevarer, bildekk, maling og brennbare vesker. Dette må leveres på en gjenbruksstasjon.

2.) Ved totalrenovering av en leilighet må hver enkelt andelseier bestille egen konteiner.

§ 5. VASK OG RENHOLD AV TRAPPER 

1.) Borettslaget har renholdsavtale med et renholdsfirma som vasker oppgangene, nedgang til kjeller og loft. Informasjon om når og hvordan det vaskes henger på oppslagsskinnen nede i oppgangen.

2.) Trappegangen skal alltid være ren og ryddig. Det er ikke tillatt å sette fra seg skotøy, søppelposer og annet avfall utenfor leilighetene i trappegangen.

§ 6. NAVNESKILT PÅ RINGETABLÅ OG POSTKASSE 

1.) Alle andelseiere plikter å skilte både ringetablå og postkasse med andelseiers navn. Alle må bestille dette fra borettslaget leverandør, med referanse til Teisen Park borettslags standard. Bestillingsskjema kan hentes hos vaktmester og styret, i de respektives kontortider.

2.) Nye elektroniske ringetablå blir programmert med navn fra leverandøren. Ved innflytting eller ønske om endring av navn kan vaktmester kontaktes for å få ny programmering.

§ 7. VASKERI, TØRKE- OG BANKEPLASS 

1.) For bruk av vaskeriet gjelder de vedtatte retningslinjer som står i vaskeriet. Vaskekort kan avhentes hos vaktmester og styret, i de respektives kontortider.

2.) Tørkeplassene kan brukes alle dager unntatt på søn-/hellig eller høytidsdager. Lufting og banking av tepper etc. utføres i løpet mandag til fredag, mellom kl. 09:00 og 18:00.

§ 8. LUFTING 

1.) Reglen er enkel, lufting av tøy, tepper etc. ut gjennom vinduer og veranda som synsmessig skjemmer fasaden er ikke tillatt. Sengeklær, tøy etc. kan luftes under rekkverkets høyde på balkongen.

2.) Utlufting av leiligheten gjennom trappegangen er ikke tillatt.

3.) Trapperomsvinduer og takluker skal være lukket i regn- og snøvær. Andelseiere henstilles til å være oppmerksom og lukke hvis nødvendig. Kjelleren bør luftes godt ut i sommerhalvåret.

4.) Alle andelseiere er forpliktet til å holde såpass temperatur i sin leilighet at vannledninger ikke kan fryse i vinterhalvåret.

§ 9. RO OG ORDEN 

1.) Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22:00 til kl. 06:00 på hverdager. Natt mellom lørdag og søndag skal det være ro fra kl. 01:00 til kl. 09:00.

2.) Snekring, banking, drilling og annen støy fra oppussing er forbudt på søn-/hellig og høytidsdager. På hverdager skal støy fra oppussing og lignende opphøre kl 20:00.

3.) Musikkøvelser er ikke tillatt før kl. 09:00 og etter kl. 20:00. Søndager og helligdager er øving ikke tillatt. Musikkundervisning kan bare tillates etter særskilt avtale med naboer og styret.

4.) Ved oppussing av leilighet eller ved at man skal ha en fest, oppfordrer styret andelseierne til å informere øvrige andelseiere i oppgangen. Alle oppgangene har en informasjonsskinne som kan benyttes til dette formålet. Når naboen er forberedt blir ofte klagene færre og bomiljøet bedre. Vis hensyn!

§ 10. DYREHOLD 

1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag tillates under forutsetning av at dyreholdet er i tråd med Borettslagsloven § 5-11, punkt 4.

Følgende må være oppfylt før dyrehold er tillatt:

a) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets eiendom. 
b) Gode grunner må tale for dyreholdet. 
c) Skriftlig søknad med godkjennende signatur fra øvrige beboere i oppgangen må leveres Styret. 
d) Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom og eier er ansvarlig for fjerning av hundens ekskrementer

2.) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates.

§ 11. VVS OG ELEKTRO 

1.) Det må ikke kastes avispapir, sanitetsbind, filler og lignende i toalettene som kan føre til tetting av avløpsrørene. Det må kun benyttes toalettpapir. Skader som oppstår på grunn av uvettig adferd, tilfaller andelseieren. Husk alltid å stenge kraner, slik at vannskader unngås.

2.) I følge våtromsnormen skal baderom/toalettrom være sikret med membranduk på gulv og smøre-membran på vegger. Dersom man ikke har membran på vegg, kan en ikke dusje rett på gulvet, men må installere et dusjkabinett eller badekar. Dette for å forhindre lekkasje til underliggende leilighet / kjellerrom. Alle leiligheter i Teisen Park Borettslag har membran på gulvet. Ikke alle bad har membran på vegg.

3.) Ved all form for ombygging, oppussing, rehabilitering o.l. i leiligheten, skal det benyttes godkjente håndverkere på de områdene dette er påkrevet etter lov og forskrifter, eksempelvis autorisert elektriker, rørlegger, tømrer e.l.

4.) Det er ikke tillatt å montere varmepumper.

§ 12. BRUKSOVERLATNING (FREMLEIE) 

Fremleie må godkjennes av styret. Ingen kan flytte inn før slik godkjennelse foreligger. Ved aksept av fremleie må husordensreglene overholdes og leietaker må skilte ringetablå og postkasse med sitt og andelseiers navn. 
Andelseier som ønsker å fremleie skal henvende seg til OBOS, som forretningsfører, for å få søknadsskjema. Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget måtte påføres ved fremleie.

§ 13. PARKERING 

Andelseiere som har bil og som ikke leier oppstillingsplass eller garasje, kan ikke benytte borettslagets parkeringsplasser, de henvises til offentlig vei. 
Parkering av campingvogner, båter og lignende er ikke tillatt på borettslagets område. Dispensasjon kan gis etter søknad. Kortidsleie må betales. I tillegg henvises det til regelen § 2, punkt 4.

Spørsmål om parkering sendes til e-post parkering@teisen.no eller ta kontakt med styret i kontortiden. Henvendelse kan også legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1.

§ 14. VAKTMESTER 

Vaktmesteren skal følge sin instruks og påse at husordenen blir fulgt, og skal om nødvendig melde forsømmelse eller misbruk til styret.

Som borettslagets ansatte har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter.

Man bør helst ikke forstyrre vaktmesteren utenfor arbeidstiden. Bruk skriftlig beskjed som legges i vaktmesterens postkasse, Prost Hallings vei 1. eller e-post vaktmester@teisen.no 
Vaktmester har kontortid hver onsdag fra kl. 10.00-10.30. Telefon 22 64 20 58.

§ 15. STYRET 

Alle saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til borettslagets styre. Sendes pr. post eller legges i postkassen i Prost Hallings vei 1. Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.

Saker kan også sendes elektronisk til e-post styret@teisen.no eller via kontaktskjema på www.teisen.no. E-post skal signeres med navn, adresse og telefonnummer. Saken verifiseres ved telefonisk oppringning.

Telefoniske henvendelser til styret gjøres kun i "krisetilfeller". Andelseierne gjøres oppmerksom på at husordenens bestemmelser inngår som en del av leiekontrakten. Styret har kontortid hver tirsdag fra kl. 18.00-18.30.

§ 16. FELLES ANSVAR 

1.) Alle i Teisen Park Borettslag plikter å møte hverandre med respekt og høflighet, både muntlig og skriftlig.

2.) Vi må alle, påse at reglene blir fulgt, slik at vi kan ha et trivelig, rent og ryddig borettslag