Refusjon vinduer/balkong dør tilbake til 01.06.2006
Under årets generalforsamling vedtok andelseierne at borettslaget skal refundere utlegg til montering av nye vinduer og balkongdører tilbake til 01.06.2006. Styret har mottatt liste fra vår forvaltningskonsulent i OBOS vedrørende denne refusjonen, og summen som skal refunderes til beboere utgjør 2.200.000,-. Styret har søkt om lån til å finansiere dette, og pengene vil bli overført så fort lånet er ferdigbehandlet, og senest innen utgangen av 2017. Beboere med krav på refusjon vil få skriv i posten med beløpets størrelse og må oppgi kontonummer refusjonen skal overføres til.

 

For beboere som har behov for nye vinduer og/eller balkongdør gjelder nå nye regler, hvor borettslaget finansierer dette uten personlige utlegg. De som ønsker utbedring kan kontakte styret for befaring og utredning av behov.


Prosjekt fasadevask
Styret har inntrykk av at de fleste beboere er fornøyd med at bygningsmassen har fått et løft med vask og maling av balkong. Dette arbeidet vil bidra til å bevare bygningsmassen i mange år fremover, i tillegg til at vi har fått et visuelt løft.

 

Selve fasadevasken gikk etter planen, men maler- og murerarbeidet har tatt langt lengre tid enn antatt.
Det har vært krevende å gå ut med faste datoer, da disse har blitt endret av årsaker utenfor vår kontroll. Dessverre har sommeren vært i det våteste laget, dette har stoppet opp arbeidet til tider og skapt forsinkelser. I kontrakten har vi avtale om at arbeidet skal avsluttes innen utgangen av november og vi vil være ferdige til til den tid.

Topparker, tak, drager og møne
Vi har mottatt spørsmål fra andelseiere som bor i toppetasjer om tak i ark også vil bli malt. Svaret er ja, men dessverre får vi ikke det til i år.

Som en konsekvens av fasadevask, ble det stedvis en langt større avskalling av maling på tverrdrager i tre enn forventet. Etter forespørsler fra beboere vurderte styret underveis å legge til malearbeidet av toppark i prosjektet, dette viste seg krevende å gjennomføre grunnet vått treverk. Vi kunne heller ikke akseptere merkostnaden fra leverandør for maling på 1.400.000,-.

Styret hadde ikke med topparker i kontrakten, fordi styret var kjent med at både blikk, taksten og vannbord, må få en overhaling. Styret mente det ikke var økonomisk forsvarlig å inkludere dette i årets prosjekt, men vil innhente nye anbud og få arbeidet utført i 2018


 

Innglasset balkong
Etter planen skulle malingen av innvendig stålet på de balkonger som er glasset inn, startet i september. Dette er fremskjøvet til oktober. Styret vil sette opp en fremdrift på dette og informasjon vil gå ut. Varsel vil komme noen dager i forkant.

Hva gjenstår
I skrivende stund males det i Spektrumveien 1-5. Disse blokkene vil bli ferdigstilt i slutten av september/begynnelse av oktober.

Malearbeid gjenstår er i Prost Hallings vei 2, 4, 6 og 8. Som er det siste utvendig. Når det gjelder murerarbeid, vil vi ha en befaring av arbeidene i Regnbueveien 1-3 og 7-11, i slutten av september. Etter dette vil vi demontere stillaser.

Ytterligere utbedring av sålebenker vil da skje i Regnbueveien 13-17, deretter Klosterheimveien 10-26.
Dette gjelder kun på balkongsiden, hvor murstein har falt ut, sprukket opp på grunn av frostskade. Stillaser vil bli montert i Klosterheimveien så snart vi er ferdig i Regnbueveien.

Alt murerarbeid skal avsluttes innen utgangen av november 2017.

 


 

 

GRAVCO - avløpsspyling
Gjennomføringen av spyling av avløpsrør har stort sett gått veldig fint. Det er imidlertid noen steder vi ikke har fått utført jobben, da beboere ikke har sørget for tilgang til rør. Dessverre har det vært slik at vi har vært helt avhengig av å komme inn i leiligheten i 1. etg. for å få tatt hele høyden. Beklageligvis er det beboere som har vært tilstede når det skulle spyles, men hvor jobben ikke har blitt utført da man ikke har kommet inn i 1. etg. Styret beklager eventuell problemer dette ha medført.

Styret avventer rapport fra GRAVCO, hvor vi vil planlegge en oppsamlingsrunde i løpet av høsten. Det vil komme eget skriv til de adresser vi ikke har gjennomført spyling. Styret tar imot nøkler om dere er forhindret fra å være hjemme.


FACEBOOK- Resident Only Teisen Park / Vi som bor og har bodd på Teisen
Styret setter pris på engasjerte beboere som ønsker å bidra til kommunikasjon i borettslaget. Dessverre er det slik at enkelte tror overnevnte facebook-grupper er offisielle sider i regi av styret, og glemmer å kontakte oss direkte, via mail eller i kontortiden. Vi ønsker derfor å poengtere at Facebook-sidene er opprettet av beboere i borettslaget og administreres ikke av styret i Teisen Park. Styret sjekker sidene innimellom, men vi svarer stort sett ikke på henvendelser fra beboere via denne plattformen. Vil man ha styrets oppmerksomhet i en gitt sak kontakt oss gjerne på styret@teisen.no Dette sikrer en god saksgang og henvendelsen blir arkivert hos oss, slik at vi har historikken ved behov for eventuell oppfølging. Styret utreder nye løsninger for kommunikasjon i fremtiden.

 


Ny nettplattform
Dagens hjemmeside for Teisen Park er fra 2007 og har ikke alle de nye moderne løsningene som dagens nettsider innehar. Styret er i prosess med å utrede andre alternativer. Ettersom OBOS-systemet bygger om en del av sine forvaltningstjenester er det meget sannsynlig at vi går for «Her vi bor» som er OBOS-plattformen for borettslag, se www.obos.no for mer informasjon. Vi utreder også andre muligheter, og ser frem til å få en ny løsning slik at vi kan kommunisere mer effektivt med våre beboere.

 


TV/INTERNETT - kollektiv avtale
Vi vil snart legge ut en lenke til en elektronisk Questback undersøkelse, vedrørende utredning av kollektiv avtale for TV og internett. Dette har sammenheng med at vår nåværende kollektive avtale utløper i 2018. I den forbindelse ønsker styret gjennomføre en undersøkelse som sier noen om behovene i Teisen Park, og hvilke ønsker vi har for fremtiden. Ytterligere informasjon kommer.

 


Vedlikeholdsanalyse av bygningsmasse
For å kunne budsjettere og planlegge bedre for vedlikeholdsprosjekter inn i femtiden gjennomfører vi denne høsten en total gjennomgang av bygningsmassen.

 

Selve analysen tar ca. 6 mnd. og gir oss en rapport på rundt 100 sider som omhandler den bygningsmessige kvaliteten. Dette vi gi oss svar på hva som er kritisk og hva som det kan ventes med. På denne måten vil vi som felleskap få oversikt over de kostnader som kommer inn i fremtiden, og kunne planlegge deretter. Vi vet at pipene nærmer seg slutten av sin levetid, de er originale fra byggeår rundt 1950. Vi har økende antall lekkasjer rundt pipene. Kostnad for utskiftning av piper ligger mellom 10.000.000-12.000.000,-

Vi ser i inneværende år at kostnader med bytting av vinduer og balkongdører skutt i været, som følge av at denne utgiften nå dekkes av fellesskapet. Til nå har vi passert over 2 millioner for utskiftning av vinduer og balkongdører i 2017 (dette er ikke refusjon). Per i dag er det nesten 2 000 vinduer som ikke er byttet og vurderer om det er mer økonomisk å ta dette i et fellesprosjekt, slik at vi kan få en større kvantumsrabatt på arbeidet.

Ingenting er besluttet, men analysen vil gi oss et bilde på hva som må tas nå- og hva vi kan prosjektere for inn i fremtiden.


Loft - og kjellerboder
Styret har endret meglerinformasjonen for borettslaget, da denne ikke inneholdt informasjon om loft- og kjellerboder. Alle leiligheter har 2 kjellerboder (noe har slått sammen til en stor) og 1 loftsbod. Det betyr at i fremtiden vil ingen leiligheter bli solgt uten, eller med flere boder. Ved salg bør eier sørge for å dele informasjon om plassering av bodene til ny eier. Ny eier har ved kjøp ansvar for å kontrollere at boligen er i den stand man kan forvente, dette inkluderer bodene. I de tilfeller boder ikke er tømt av tidligere eier, må ny eier påta seg ansvar for dette eller henvende seg til selger. Det er ikke rettferdig at fellesskapet skal betale for tømming av andres boder.

 


EL-bilplasser
Styret har jobbet med utredning av EL-bilplasser og vi takker beboere som har kommet med innspill.

 

Den gang vi etablerte våre plasser i 2016 la vi klar infrastruktur, altså kabling og strømkapasitet, til totalt 20 plasser på parkeringsfelt 4 (ved Tvetenveien 25) hvor el-bilplassene er i dag. Det betyr at vi har kapasitet til å bygge ut og etablere ytterligere 14 El-bilplasser. Styret jobber med å avklare totalkostnad for å videreføre utvidelsen.

Vi vil ha en dialog med kommunen for å få til flere områder for El-bilplasser i borettslaget. I tillegg vil vi utrede om flere beboere kan dra nytte av de El-bilplassene vi har i dag, og om borettslaget vil ha behov for flere ladestasjoner i fremtiden og hvordan vi kan prosjektere dette.
Både Oslo Kommune og OBOS gir støtte til infrastruktur på inntil 20 % av kostnadene, man kan motta støtte fra begge parter- altså totalt 40 %. Støtteordningene har kommet i takt med at El-bil salget har økt. For Oslo er ca. 50 % av nybilsalget El-biler eller hybrid med lademulighet, og nye løsninger presser seg frem.

Som en sluttreplikk så er det gode grunner for at vi tar denne investering. Dette kommer alle beboere i Teisen Park til gode, fordi attraktiviteten i et salgsøyemed øker. I følge informasjon styret har mottatt, er det avgjørende for mange kjøpere at El-billadning er mulig. Uten den muligheten velger enkelte bort Teisen Park som fremtidig bosted.


 

Brannsikkerhet
Når høstmørket kommer - trekker vi nordmenn inn og koser oss foran peisen og med stearinlys. I all kosen, bør vi tenke brannsikkerhet. Det er i tiden fremover at de fleste branner inntreffer. Styret ber alle om å tenke brannforebyggende. Det tar ikke mange minuttene og kan spare liv den dagen ulykken inntreffer.

Sjekk pulverapparat, snu det på hode et par ganger og se at måler står på grønt.
Sørg for at alle slokkingsapparater og brannvarslere fungerer.
Involver barna, fortelle dem hvordan brann oppstår og hvordan de kan bidra.
Ring 110 - brann

Hvis det bryter ut brann. Prøv å bevare roen og begrense brannen. Sørg for at alle vinduer og dører blir lukket før du forlater leiligheten. Hver leilighet er en brann celle og på denne måten forhindrer man spredning. Sørg for å holde trappeoppgangen fri for private eiendeler, ved brann vil disse være til stort hinder. Les mer på www.brannvernforeningen.no


 

Hvordan skal vi snakke sammen?
Styret har gjennom forvaltningstjenesten mulighet til å sende sms på mobil til alle beboere i viktige saker. I tillegg har vi mulighet til sende e-post til de med registrert e-postadresse. Styret har informasjon om det fleste e-poster og mobilnummer, men enkelte mangler og i noen tilfeller er informasjonen utdatert. Styret vil sende ut et skjema til alle hvor vi viser hvilken informasjon vi har på hver andelseier og be om at den oppdateres om det er feil.

I tillegg vil vi via dette skjemaet be om tillatelse til å sende felles informasjon via e-post og sms (kun i ekstremt viktige saker). Grunnen til at vi ønsker dette er at vi raskere kan gi korte beskjeder til alle, og slippe å miste tid ved viktige annonseringer, på utdeling av rundskriv.

Selvfølgelig skal vi ta hensyn til de som ikke har tatt i bruk dagens teknologi og sørge for at alle får informasjon.


 

Låsen til leilighetsdøren
Vi har mottatt meldinger fra beboere som har låst seg inne/ute fordi låsen har gått i stykker.

Vedlikeholdsplikten for låsene ligger på hver enkelt beboer.
Inngangsdørene nærmer seg 20 år og låsene kan ryke. Det er opp til hver enkelt å vurdere om man ønsker å bytte lås.

Dersom du mener at låsen begynner å svikte, ta kontakt med nærmeste
låsesmed i Trio Ving-systemet eller Eiendomssikring AS, Strømsveien 266, Postboks 51, Alnabru, 0614 Oslo, Telefon: 905 55 300, E-post: eiendomssikring@laasservice.no


Anonyme beskjeder til styret
Styret har den senere tid mottatt håndskrevne lapper uten leselig signatur eller hvem eller hvor skoen trykker. Styret har ingen mulighet til å svare på eller behandle anonyme beskjeder. Alle som forventer at styret skal reagere og handle i forhold til utfordringen, må gi oss korrekt informasjon. Disse lappene blir kastet og ikke behandlet.

 


Vær synlige og bruk refleks!
Mørketiden = refleks. Bilister, syklister og gående har et felles ansvar, derfor må vi hjelpe hverandre med å være synlige.

 

Styret har reflekser! Om dere trenger er det bare å komme innom styrets kontortiden hver tirsdag mellom kl. 18:00 - 18:30


God høst!

 

Med vennlig hilsen
styret i Teisen park borettslag

29.9.2017