Riktig god høst! Vi har hatt solrik og varm sommer i år.

Nå kommer tiden med koselige innekvelder, og forhåpentligvis noen solrike høstturer blant våre fine trær med skiftende farger. Takk til alle som bidrar med å ivareta vårt flotte område og gode bomiljø.

I løpet av høsten skal vi fortsette med vedlikeholdende arbeid og innføre regelmessig stor-rusken i utvalgte oppganger, slik at vi hindrer at avfall samler seg opp rundt omkring.

Her leser du rundskrivet med informasjon om dette og mye mer.


Kjell Berntsen begynte som fast vaktmester hos oss i august
Velkommen til vår nye vaktmester, Kjell, som nå blir et fast medlem av TeamTeisenPark!
Mange har nok allerede møtt Kjell ettersom han har vikariert for tidligere vaktmester Svein Kåre Eggebø siden juni 2017. Han kjenner området godt og har med glede sagt ja til å fortsette å gjøre en god innsats for borettslaget.
Vaktmester her egen e-post. Ta kontakt med våre vaktmestere dersom du ønsker å gi beskjed om noe som ikke er i orden på området. Vaktmester kan også hjelpe til med endring av navn på ringeklokken ved ytterdøren. Send din henvendelse til vaktmester@teisen.no

Vaktmesterne vil gjennomføre stor-rusken i utvalgte oppganger hver måned
Fra og med høsten 2018 iverksetter våre vaktmestere Kjell og Geir, løpende stor-rusken i ca. 4-5 oppganger per måned. I oktober blir Teisenveien 20-26 ryddet. Dette for å hindre at det samler seg opp hensatte gjenstander og avfall rundt om. De aktuelle opp¬gangene vil få skriftlig varsel før stor-rusken gjennomføres, slik at man kan passe på at gjenstander som er i bruk ikke blir kastet. Rusken gjennomføres for øvrig som vanlig, den første onsdagen i hver måned. Vennligst ikke sett ut avfall før tidligst kvelden før. Vi minner om at man selv må levere farlig og elektrisk avfall på gjenbruksstasjon.


Vi har avtale med Anticimex
Styret inngikk i 2016 ny avtale med skadedyr-firmaet Anticimex. De har plassert ut nye rotte- og musefeller i laget.

I løpet av sommeren har noen beboere hatt besøk av mus. Mus og rotter kommer når det er tilgang på mat. Derfor er det lurt å ikke mate fugler, ikke sette fra seg søppel, og ikke ha matrester liggende på balkongen. Å fjerne fett fra grillen anbefales også hvis man vil unngå mus og rotter. Mus kan gå rett opp en vegg og har meget godt utviklet luktesans. Vaktmester har musefeller tilgjengelig. Disse kan hentes på kontoret i åpningstiden.


Beboerparkering blir innført på Fjellhus og Teisen
Bystyret og bydel Alna har besluttet å innføre beboerparkering. Ordningen skal tre i kraft våren 2019. I første omgang blir det innført beboerparkering i en gate på Teisen Vest fra 24.09.18. Beboere vil få beskjed når beboerparkering blir innført i vårt område.

Bydelens vedtak lyder: «Fremmedparkering og hensetning av avskiltede kjøretøy, vare- og lastebiler over lengre tidsrom oppleves som et økende problem i flere områder i bydelen. Beboerparkeringsordning på Fjellhus og Teisen begrunnes i den nærmiljøbelastningen som fremmedparkering og hensetning av biler skaper. Hensatte biler legger beslag på knappe arealer som heller kan benyttes av blant annet barn og ungdom på vei til barnehage, skole og fritidssysler. I tillegg er det behov for å øke fremkommelighet for renovasjonskjøretøy, utrykningskjøretøy og brøytebiler i området. Innføringen begrunnes også i at fremmed-parkering kan hindre beboerne i å finne plasser til egne kjøretøy. Bydel Alna har forståelse for at beboerparkering medfører en ny kostnad som for noen kan være en belastning. Av hensyn til sjenerende fremmedparkering innfører bydelen likevel beboerparkering i gatene Fjellhus allé, Solkroken, Duggveien, Rimveien, Teisenveien, Regnbueveien, Prost Hallingsvei, Harald Halvorsens vei, Klosterheimveien, Spektrum-veien og Caspar Storms vei.»

Les mer på www.oslo.kommune.no.

Styret har engasjert seg i saken om beboerparkering siden 2012, i samarbeid med Groruddalsporten storvel
Storvellet ble opprettet i forbindelse med Groruddalssatsningen, og har blant annet resultert i gode miljø¬tiltak som fornyelsen av «Vaskeriet» utleielokale i Prost Hallings vei 1, oppgradering av Teisenparken og Youngs-lunden, skatepark, trimring, skøytebane, 76-bussen tilbake, ny gangbro over E6 og årlig musikkfestival.

Når det gjelder beboerparkering har det vært delte meninger, om innføringen av dette. Kommunal gateparkering har vært et gratis gode, som vi har vært vant med å ha i alle år. Det blir selvsagt reaksjoner når dette innføres. Mange synes forståelig nok at det er leit å måtte betale for parkering i kommunal vei. Samtidig er det mange som er glade for innføringen, og håper det vil medføre mindre fremmedparkering. Både på hverdager og når det arrangeres konserter og fotballkamper i nærområdet.

Ved innføring av beboerparkering i nærliggende områder blir vi tvunget til å akseptere denne ordningen på eget område. Selv om styret forvalter borettslagets drift må vi forholde oss til de avgjørelsene som tas av Bystyret og bydel Alna.

Det har blitt stadig flere biler de siste årene. Etter innføring av beboerparkering bør vi evaluere om våre parkeringsmuligheter er godt nok tilpasset beboernes behov. Vi må komme tilbake til om det er behov for flere faste plasser eller gjesteparkering. Dette må vurderes nøye med tanke på behov for el-bilplasser. Samtidig må vi huske å ivareta våre flotte grøntområder. Større inngripen i grøntareal kan være verdiforringende for trivsel, miljø og prisen på den enkelte leilighet.


Hvor kan du parkere?
Borettslaget har fortsatt ledige bilopp-stillingsplasser til leie på borettslagets område.
Oversikten over ledige plasser ligger på våre nettsider. Send epost til parkering@styret.no om du ønsker å leie plass. Disse plassene vil være rimeligere enn beboerparkering.
Parkeringsleie faktureres årlig og koster 1500,- per år.

Garasjene administreres av et eget garasjelag. Sett deg på venteliste ved å sende e-post til styret@teisen-garasjelag.no

Tenk på fellesskapet!
Vi oppfordrer alle beboere til å si opp parkeringsplasser de ikke bruker slik at disse kan benyttes av beboere som er avhengig av bil. Det gjelder også de som har både parkeringsplass og garasje til en bil, eller flere garasjer som ikke brukes til bil.


Ladeplasser for elbil
Innføringen av beboerparkering gjør at borettslaget står sterkere i kravet om å få etablert kommunale ladestasjoner for elbiler. Det er flere steder på området hvor dette kan være aktuelt. Styret har vært i kontakt med relevante etater og uttrykt ønske om kommunale elbilplasser i Regnbueveien og Prost Hallings vei.

Styret beklager at arbeidet med utvidelse av egne el-bilplasser på «Prærien» i Tvetenveien tar tid. Vi har vært i kontakt med ulike firma og må finne gode løsninger for hvordan disse plassene kan disponeres av flere.

Vi ønsker å innkalle alle interesserte til et samarbeidsmøte tirsdag 06. november i vårt utleielokale «Vaskeriet» i Prost Hallings vei 1. (Det kommer eget skriv om dette.)

I mellomtiden må vi be om at ingen benytter provisoriske og brannfarlige løsninger for lading av el-biler!


Andre endringer i nærmiljø
Det har vært fremmet forslag om å bygge et hotell med 200 rom i Klosterheimveien 1, som vil tiltrekke seg både ansatte og gjester. Det har også blitt presentert planer for boligblokker i stedet for hotell. Det er imidlertid usikkert om dette kan gjennomføres ettersom eiendommen ligger i såkalt rød støysone. Nye bygg på dette området vil påvirke trafikken i vårt borettslag og styret har gitt sine innsigelser i saken.
Videre har Frelsesarmeen omfattende planer for nytt omsorgsbygg ved Teisen skole, og planlegges kontorbygninger i Ole Deviks vei 2-6. Oslos nye hoved¬brann¬stasjon og nytt hoved¬kontor for Vann- og avløpsetaten skal bygges i Tvetenveien 18 og 20. Brynsengbyen er i ferd med å bli bygget, og flere hus er allerede revet. Ulvenbyen er i ferd med å bli bygget, og strekker seg helt ned til Helsfyr.
Alt dette medfører økende bilbruk i området. Forhåpentligvis vil det også føre med seg visuelle løft av området, bedre veinett, gang- og sykkelveier, og økt kollektivtransport.


TV- og Internett, oppgradering av vårt kabelnett
Ut fra Questback-undersøkelse gjennomført sist vinter ønsker flertallet å beholde en kollektiv grunnpakke med både tv- og internett inkludert i felleskostnadene. Det vurderes som prematurt å gå bort fra tradisjonelle pakker med tv- og internett og vi ønsker å opprettholde et tilbud som passer for de fleste. Både moderne småbarnsfamilier med flere apparater på nett, og beboere som ikke nødvendigvis har behov for en omfattende internettpakke. Vi har mottatt nye tilbud fra enkelte leverandører og vil komme tilbake med mer informasjon om dette.


Hundehold i Teisen Park
Vi har et eget regelverk for hundehold i borettslaget, vedtatt av beboerne. Styret godkjenner alle søknader med signatur fra nærmeste naboer. Vi anbefaler alle å søke om hundehold før de anskaffer deg hund. I tillegg opp¬fordrer vi alle med hund fra tidligere til å samle inn signaturer og få sitt hundehold godkjent. Man trenger ikke å frykte represalier fra styret, og styret vil ikke bruke informasjonen vi mottar til å forsøke å fjerne hunder fra borettslaget. Vår intensjon er utelukkende å sørge for at alle følger felles-skapets regler.
«Vi hundeeiere må vise at vi respekterer fellesskapet for å få fellesskapets aksept».

Tusen takk til dere som bidrar med å skape et godt og sosialt hundemiljø i Teisen Park, og for at dere patruljerer gatene våre nå som høstmørket setter inn!

Ønsker du å engasjere deg mer i hundeklubben og bidra med å gjennomføre nye arrangementer?
Send en e-post til styret@teisen.no


Securitas avtale
Styret har forhandlet frem og inngått en ny avtale med Securitas som inne¬bærer at vi har fått redusert våre kostnader til vakthold og at de gjennomfører en grundigere kontroll av området hver gang de er her. De skal nå kjøre sakte på området og patruljere til fots.

Kontakt gjerne Securitas direkte om du ser mistenksom atferd eller opplever mye støy fra utleielokalet. Tlf. 22 97 10 70


Piper – en total renovering kan bli aktuelt i nær fremtid
I løpet av vinteren 2017/2018 har alle pipeløp blitt filmet av Feie- og Tilsynstjenester AS.

Det er påvist noen mangler og feil. Både piper og pipeløp er originalt fra den gang byggene ble oppført. Gjennom årenes løp har beboere skiftet ut kaminer til nyere ovner og peiser. Dessverre er ikke alle ildsted forskriftsmessig montert inn mot pipeløp. Det er avdekket 21 ildsteder med behov for kontroll. Enkelte steder går rørføringer for langt inn i pipen, og det er mangelfull støp og tetning inn mot hovedløp. Dette har medført flere meldinger om røyk-lekkasje inn i tilstøtende leiligheter.

Vår forvaltningskonsulent har undersøkt de juridiske retningslinjer:

Vedlikeholdet inne i leiligheten tilfaller andelseier. Dersom ildsted endres av andelseier, er andelseier selv ansvarlig for at dette blir gjort av kyndige fagfolk. I henhold til vedtektene § 5-1, punkt 7 plikter andelseier å utføre reparasjoner og utskiftning i boligen, selv om det er utført av tidligere andelseier. Utover dette er rehabilitering av pipeløpet borettslagets ansvar.

Vår fagmann gjennomfører kontroll av aktuelle ildsteder
Per 25.09.18 har vi grunn til å tro at det er behov for utbedring av 12 ildsteder som er ufagmessig montert eller demontert. Feilene som er avdekket kan medføre fare for liv og helse.

Styret vil ta kontakt med de andelseiere som blir berørt av dette og bistå med nødvendige utbedringer. Vi minner om at nytt ildsted bør monteres av fagfolk!

Fyringsforbud i enkelte oppganger
I mellomtiden må vi be om at beboere i følgende oppganger ikke fyrer i peisen før skader er utbedret. Arbeidet er beregnet til en måned fra 1. oktober og ny beskjed vil bli gitt når alt er i orden igjen. Fyring på tross av forbud kan medføre røyklekkasjer inn i andre leiligheter og raskere spredning ved eventuell pipebrann.


FYRINGSFORBUD TIL NÆRMERE BESKJED GIS

Klosterheimveien 4, 8, 11
Prost Hallings vei 2, 5, 16
Regnbueveien 5
Spektrumveien 2
Teisenveien 20


Renhold i oppgangene
Renholdseksperten vasker hos oss hver fredag. De melder om utfordringer med å få vasket i en del kjellere og inngangspartier fordi det står lagret husholdningsartikler, papp, sykler og sko-stativ i mange oppganger. Noen beboere klager på at det er dårlig vasket, dette er en av årsakene.

Ønsker du å få vasket under dørmatten din, må du huske på å ta den inn.


Tenk på at du ikke skal bry deg med naboen, men om – riktig god høst!

Med vennlig hilsen
styret i Teisen Park Borettslag AL
26. september 2018

Spørsmål kan rettes til styret@teisen.no